Geen producten (0)

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BOS TUINGEREEDSCHAPPEN

  Tuinmachinemarkt.nl - Al het goede gereedschap voor uw groen!

Artikel 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bos Tuingereedschappen en/of Tuinmachinemarkt.nl en alle gesloten overeenkomsten met Bos Tuingereedschappen en/of Tuinmachinemarkt.nl. Tuinmachinemarkt.nl is een handelsnaam van Bos Tuingereedschappen.
 
2. Als verkoper wordt ‘Bos Tuingereedschappen’ aangeduid en als koper ‘de wederpartij’.
 
3. Mondelinge toezeggingen van ondergeschikten binden Bos Tuingereedschappen niet.
 
4. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling treden partijen in overleg om een bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 
Artikel 2 Prijzen en betaling
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2. Betaling geschiedt bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.
Betaling kan contant, per pin of door middel van elektronische overboeking via Ideal of de bank plaatsvinden.
3. Indien betaling niet vóór de op de factuurdatum genoemde vervaldatum door Bos Tuingereedschappen is ontvangen, verkeert de wederpartij in verzuim, en is de wederpartij een contractuele rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
4. Indien de wederpartij na aanmaning niet overgaat tot betaling van het openstaande bedrag is de wederpartij aan Bos Tuingereedschappen buitengerechtelijke kosten verschuldigd, die minstens 10% van het openstaande bedrag bedragen.
5. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken eerst tot voldoening van buitengerechtelijke incassokosten, dan tot voldoening van rente, en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen.
 
Artikel 3 Levering
1. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij feitelijke bezitsverschaffing door Bos Tuingereedschappen in de winkel, althans door aflevering op het adres van de wederpartij.
 
2. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij.
 
3. Opgave van de levertijd door Bos Tuingereedschappen geschiedt bij benadering. Overschrijding van de leveringstermijn schept voor de wederpartij geen enkel recht op schadevergoeding van de overeenkomst.
 
4. Indien de wederpartij de afname van het gekochte weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, is Bos Tuingereedschappen gerechtigd het gekochte voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan.
De wederpartij zal dan de aanvullende kosten, waaronder de opslag- en transportkosten aan Bos Tuingereedschappen verschuldigd zijn.
 
5. Bos Tuingereedschappen is in alle gevallen en onder alle omstandigheden gerechtigd om niet tot levering over te gaan aan de wederpartij op het moment dat de vorderingen van Bos Tuingereedschappen op de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, door de wederpartij nog niet volledig zijn voldaan.
 
Artikel 4 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Bos Tuingereedschappen zijn toe te rekenen. Hieronder zijn onder meer begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking,  bedrijfsbezetting,  in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel bij Bos Tuingereedschappen als bij derden van wie Bos Tuingereedschappen de benodigde producten, materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.
2. Tijdens een overmachtsituatie worden de leverings- en andere verplichtingen van Bos Tuingereedschappen opgeschort.
3. Indien de overmachtsituatie meer dan twee maanden voortduurt is zowel Bos Tuingereedschappen als de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 
Artikel 5 Garantie
Door Bos Tuingereedschappen wordt aan de wederpartij de fabrieksgarantie verstrekt op het gekochte. Na verloop van de garantietermijn kan van non-conformiteit van het gekochte geen sprake meer zijn.
Indien door de leverancier van Bos Tuingereedschappen geen garantie wordt verstrekt, geldt er geen garantie.
 
Artikel 6 Reclames
1. Indien het gekochte niet voldoet aan de overeenkomst,in die zin dat het gekochte niet de eigenschappen bezit die de wederpartij op grond van de overeenkomst mocht verwachten, dient de wederpartij daarover binnen 14 werkdagen na de levering van het gekochte, althans indien het gebrek ten tijde van de levering nog niet bestond binnen 14 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk of elektronisch bij Bos Tuingereedschappen te klagen, bij gebreke waarvan de wederpartij er geen beroep meer op kan doen dat het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt.
 
2. Indien de wederpartij tijdig en op goede gronden klaagt over het gekochte, kan Bos Tuingereedschappen opteren voor herstel van het gekochte, of terugbetaling van de koopprijs aan de wederpartij, of het gekochte ruilen voor hetzelfde product als het gekochte.
Indien de wederpartij het gekochte wenst te ruilen voor een ander product van een hogere of lagere prijs, dient het verschil door de wederpartij, respectievelijk door Bos Tuingereedschappen te worden betaald.
 
Artikel 7 Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van Bos Tuingereedschappen beperkt zich tot het uitvoering geven aan de gegeven garantie.
 2. Bos Tuingereedschappen is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding voor ontstane schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij de wederpartij als bij derden, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van leidinggevenden van Bos Tuingereedschappen.
3. De aansprakelijkheid van Bos Tuingereedschappen gaat in geen geval het totale bedrag van de betreffende order te boven.
4. De in bovenstaande leden voor Bos Tuingereedschappen bedongen beperkingen van aansprakelijkheid gelden evenzeer voor handelingen van ondergeschikten van Bos Tuingereedschappen en ieder ander waarvan Bos Tuingereedschappen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
 
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Het gekochte blijft eigendom van Bos Tuingereedschappen tot het moment waarop alle vorderingen op de wederpartij,uit welke hoofde dan ook, zijn voldaan.
Ook goederen die reeds door de wederpartij zijn betaald blijven eigendom van Bos Tuingereedschappen, totdat alle vorderingen door de wederpartij zijn voldaan.
 
2. Het gekochte mag, zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan, door de wederpartij slechts in het kader van diens normale bedrijfsvoering worden doorverkocht of gebruikt.
3. Door de wederpartij mag op het gekochte geen pandrecht worden gevestigd.
4. Indien de wederpartij de verplichtingen niet nakomt of er gegronde redenen zijn om te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet na zal komen, is Bos Tuingereedschappen gerechtigd het gekochte terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te (doen) halen.
De wederpartij is hierbij verplicht medewerking tot verlenen, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van het verschuldigde  per dag dat de wederpartij niet aan deze verplichting voldoet.
 
Artikel 9 Ontbinding
Ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van surseance verkeert, wordt toegelaten tot de WSNP, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, ten laste van hem executoriaal beslag wordt gelegd, of zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is Bos Tuingereedschappen gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 
Artikel 10 Internetverkoop
In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden bij koop via de webshop van Bos Tuingereedschappen door een consumentwederpartij de volgende voorwaarden, tenzij het gekochte voldoet aan artikel 7:46d lid 4 sub b.
1. Alle in de webshop genoemde prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten. Indien de wederpartij het gekochte in de winkel van Bos Tuingereedschappen komt ophalen, is de wederpartij geen verzendkosten verschuldigd.
2. Gedurende 14 werkdagen na de ontvangst van het gekochte heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.   
Bij ontbinding van de overeenkomst is de wederpartij slechts de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het gekochte verschuldigd.
Binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst betaalt Bos Tuingereedschappen het door de wederpartij betaalde bedrag terug. Pas na een ingebrekestelling van de wederpartij komt Bos Tuingereedschappen in verzuim te verkeren.
 
3. Indien nakoming door Bos Tuingereedschappen onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, wordt de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en zal Bos Tuingereedschappen binnen 30 dagen na deze kennisgeving het door de wederpartij betaalde bedrag terugbetalen. Pas na een ingebrekestelling van de wederpartij komt Bos Tuingereedschappen in verzuim te verkeren.
4. Bij koop van het gekochte stemt de wederpartij ermee in dat zijn gegevens door Bos Tuingereedschappen worden opgeslagen en voor marketingdoeleinden van Bos Tuingereedschappen gebruikt, tenzij de wederpartij expliciet aan Bos Tuingereedschappen aangeeft daarmee niet in te stemmen.
 
Artikel 11 Rechtskeuze en Geschillen
1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiend of verband houdend met de overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
     Bos Tuingereedschappen   KVK 27250079   BTW nr. NL8106.71.463.B.01   Hofcampweg 101    2241KE    Wassenaar